ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  1. สิทธิการใช้งานสามารถใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัตรประชาชน/บัตรนักศึกษา เท่านั้น
  2. ห้ามนำ Username และ Password ให้ผู้อื่นใช้โดยเด็ดขาด เพราะหากบุคคลอื่นนำไปใช้ในทางไม่ดีหรือเกิดเหตุขึ้น เจ้าของบัญชีรายชื่อดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
  3. ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ห้ามกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีเจตนาจะทำลายระบบ หรือสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นๆ เช่น การโพสต์ข้อความ สื่อลามกอนาจาร การเผยแพร่ข้อมูล บทความหรือกระทำใดๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  4. มาตรการดังกล่าว มีเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลสำคัญขององค์กร และเพื่อให้บุคลากรใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างรู้คุณค่า ในการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางานที่รับผิดชอบ และตระหนัก ระมัดระวังในการใช้งาน
  5. หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ และมีเจตนาใช้งานระบบเครือข่ายของวิทยาลัยในทางที่มีควร หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการลงทะเบียนใช้งาน ทางผู้ดูแลระบบจะดำเนินการระงับการใช้งานผู้ใช้งานดังกล่าวทันที

 

คำแนะนำในการลงทะเบียน

  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง หลังจากที่ลงทะเบียนแล้วงานศูนย์ข้อมูลจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
  2. Username ครู บุคลากรของวิทยาลัย ให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ตามบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
  3. Username นักเรียน นักศึกษา ให้ใช้ เลขประจำตัวนักศึกษา เท่านั้น
  4. หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร ให้ใช้ รูปถ่ายด้านหน้าบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย หรือรูปถ่ายหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น
  5. เมื่อข้อมูลในการลงทะเบียนใช้งานได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการขยายจำนวนชั่วโมงการใช้งานเพิ่มขึ้นให้

 

ลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

* การแนบไฟล์ภาพ หรือเอกสารอื่นนอกเหนือจากหน้าบัตรดังกล่าวจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบ